Herroeping

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag,waarop Bricoflor of een door Bricoflor aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Bricoflor Nederland
Hochstraße 10
(D) 42105 Wuppertal
info@bricoflor.nl
www.bricoflor.nl
043-3020090

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, telefonisch of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.bricoflor.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons:

Bricoflor Nederland
Essener Str. 60
(D) 42327 Wuppertal

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

Aan

Bricoflor GmbH
Hochstraße 10
(D) 42105 Wuppertal
info@bricoflor.nl
www.bricoflor.nl
043-3020090

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop

van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (DD-MM-JJJJ) : _______________________________________________                                                                

 

Bestel- of ordernummer : ________________________________________________

 

Ontvangen op (DD-MM-JJJJ): _____________________________________________

 

Naam/Namen consument(en): ______________________________________________

 

Adres consument(en) : ____________________________________________________

 

IBAN Rekeningnummer: ____________________________________________________

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Datum(DD-MM-JJJJ): ________________________________________________________